چشم انداز

چشم انداز

با شروع فعالیت بنیاد خیرین واکسن، استراتژی تامین تمام نیاز کشور به واکسن در داخل به کمک خیرین مطرح و روز به روز تقویت شد تا آنجا که امروز چشم انداز اصلی این حرکت دستیابی به امنیت بیولوژیک کامل برای همه افراد جامعه می باشد ما برای دستیابی به این هدف یک برنامه بلند مدت 10 ساله را مدنظر داریم که با تحقق آن ایمن سازی در سطح کشور صورت می گیرد.