مسئولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی

شرکت های خصوصی و نهادهای دولتی و دیگر شخصیت های حقیقی که تمایل دارند در جهت امنیت زیستی کشور اقداماتی انجام دهند می توانند در قالب مسئولیت اجتماعی با امضای تفاهم نامه و عقد قرارداد با بنیاد خیرین واکسن، در جهت اسپانسری یا در اختیار گزاردن توان تبلیغاتی و عملیاتی خود با این بنیاد همکاری نموده و در جهت ارتقاء فرهنگ مشارکت عمومی در زمینه ساخت واکسن های مورد نیاز کشور و تامین فرآورده های زیستی، برای رفع نیازهای اقشار مختلف جامعه کمک شایان نمایند.