مأموریت ها

مأموریت ها

بنیاد خیرین واکسن و فرآورده های زیستی تشکلی غیردولتی، غیر سیاسی، مستقل و مردم نهاد است که با هدف برنامه ریزی و اهتمام برای فراهم آوردن بستر و زمینه لازم برای حضور و مشارکت و امکان شناسایی و ساماندهی خیرین فعال در  صنعت واکسن سازی و پیشگیری از بیماریها  ، با انگیزه والای انسان دوستی و کمک به پیشگیری از بیماریها در سطح کشور فعالیت می کند.

این بنیاد می کوشد تا با فراهم سازی بسترهای مناسب برای تولید فرآورده های زیستی در داخل کشور، واکسن و کیت های تشخیصی موردنیاز برای پیشگیری از بیماری های عفونی به میزان لازم را برای کل جمعیت کشور فراهم نماید.