فعالیت ها و اهداف

فعالیت ها و اهداف

  • شناسايي و جلب حمایت خيرين حقیقی و حقوقی
  • سازمان دهی منابع مالی و حمایت های معنوی در زمینه تولید فرآورده های بیولوژیک جهت شناسایی و پیشگیری از بیماری های واگیر و غیرواگیر در عرصه پزشکی و دامپزشکی
  • توسعه و ترویج فرهنگ واکسیناسیون و پیشگیری از بیماری ها
  • حمایت از ایجاد  و افزایش ظرفیت تولید واکسن ها و فرآورده های بیولوژیک موجود در کشور.
  • مشاركت فعال، تعامل انديشه و جلب كمك و ياري خيرين به انجام امور خير ، در زمينه صنعت واکسن به منظور پیشگیری از بیماریها در نیل به بهداشت و سلامت کشور.