درخواست عضویت

فرم درخواست عضویت

به جهت عضویت در بنیاد خیرین واکسن و فرآورده های زیستی و ایجاد امکان ارتباط مستمر در زمینه های جمع آوری کمک ها و انجام فعالیت های عام المنفعه شما داوطلب عزیز می توانید لز طریق فرم زیر درخواست عضویت خود را برای بنیاد ارسال فرمایید.